Follow us:  facebook  google   

.

ภาพรวมของธุรกิจ

 

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2516 ด้วยทุนเริ่มแรก 80,000 บาท จากนั้นบริษัท มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 550 ล้านบาท และมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมและรองรับการเติบโตของภาคการผลิตในประเทศ 5 กลุ่ม คือ

 1. ผลิตภัณฑ์เหล็กแข็งสำหรับทำแม่พิมพ์และเครื่องมือ
 2. ผลิตภัณฑ์เครื่องมือและเครื่องจักรกลโรงงาน
 3. ผลิตภัณฑ์กลุ่มกระดาษ
 4. ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมไม้
 5. ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไฟฟ้า

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการก่อน และหลังการขายในลักษณะต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย

 • บริการแปรรูปเหล็กแข็งเบื้องต้น เช่น บริการตัด ปาด เจียร เจาะรู และอื่นๆ
 • บริการชุบเหล็กแข็งด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
 • บริการให้คำแนะนำในการเลือกใช้ การติดตั้ง และซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลและอุปกรณ์
 • บริการตัดแปรรูปกระดาษตามความต้องการของลูกค้า
 • บริการตัดต่อแปรรูปกระดาษทรายตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ
 • ผลิตใบมีดที่ใช้ในอุตสาหกรรมไม้และอุตสาหกรรมกระดาษโดยได้รับ ความร่วมมือทางด้าน การถ่ายโอนเทคโนโลยีการผลิต จาก บริษัท โตโยไนฟ์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท

2516 ก่อตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 80,000 บาท เพื่อจำหน่ายวัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
2533 ก่อสร้างคลังสินค้าสาธุประดิษฐ์ 1 กรุงเทพฯ
2536 ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
2537 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 140 ล้านบาท
2538 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 160 ล้านบาท และซื้อที่ดินที่อำเภอบางปะกง เพื่อก่อสร้างคลังสินค้า และศูนย์บริการตัดเหล็ก
ก่อสร้างคลังสินค้าสาธุประดิษฐ์ 2 กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นคลังสินค้าเหล็ก
2542 ก่อสร้างคลังสินค้า 1 และ 2 ที่อำเภอบางปะกง เพื่อดำเนินการตัดเหล็ก และใช้เป็นคลังสินค้าของเหล็กและกระดาษ
2543 ซื้อคลังสินค้าสาธุประดิษฐ์ 3 ที่กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นคลังสินค้ากระดาษ
2545 ก่อสร้างคลังสินค้าที่ 3 ที่อำเภอบางปะกง เพื่อใช้เป็นโรงงานตัดต่อ กระดาษทราย
2547 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 550 ล้านบาท
2548 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อวันที่18 พฤษภาคม 2548
2549 เปิดโรงงานชุบเหล็กแข็งที่อำเภอบางปะกง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธี
2550 ก่อสร้างโรงงานผลิตใบมีดที่ใช้ในอุตสาหกรรมไม้ที่อำเภอบางปะกง โดยได้รับความร่วมมือทางด้านการถ่ายโอนเทคโนโลยีการผลิตจาก บริษัท โตโยไนฟ์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น และ ขยายกำลังการให้บริการชุบเหล็กแข็ง
2551 ก่อสร้างคลังสินค้าที่ 4 ที่อำเภอบางปะกง เพื่อใช้เป็นคลังสินค้าเหล็ก และ ก่อสร้างส่วนต่อขยายคลังสินค้าสาธุประดิษฐ์เพื่อใช้ประกอบอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า
2553 ก่อสร้างคลังสินค้าที่ 5 ที่อำเภอบางปะกง เพื่อใช้เป็นคลังสินค้าเหล็ก และรองรับการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตใบมีด ที่ใช้ในอุตสาหกรรมไม้ และกำลังการให้บริการชุบเหล็กแข็ง
2557 ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่ม เพื่อขยายกำลังการให้บริการการแปรรูปเบื้องต้นเหล็ก และ ขยายกำลังการให้บริการชุบเหล็กแข็ง
2558 ก่อสร้างคลังสินค้าสาธุประดิษฐ์ 4 ที่กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นคลังสินค้าเหล็ก
2560 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์ ประจำปี พ.ศ. 2560
  ได้รับใบรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  ลงทุนซื้อที่ดินเพิ่มเติม 20 ไร่ 69 ตารางวา ที่อำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการขยายโรงงานและคลังสินค้า
2561 ลงทุนติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มเพื่อรองรับการให้บริการชุบเหล็กแข็งและถมที่ดิน

Our Company

โทรศัพท์ : 66(0) 2295-1000-8,66(0) 2295-1901-6
แฟกซ์ : 66(0) 2295 1009 , 66(0) 2683 0943 , 66(0) 2683 0944
ที่อยู่ : 42, 48 ถนน พระราม 3, ซอย 53, ยานนาวา, กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 66(0) 38-080-400 , 66(0) 38-080-411
แฟกซ์ : 66(0) 38-080-409 , 66(0) 38-080-419 , 66(0) 38-080-429
ที่อยู่ : 155 หมู่ 14 ถนน สุขุมวิท, บางปะกง, ฉะเชิงเทรา 24130

Visit Us