Financial Report Q2 2017 Download
รายงานของผู้สอบบัญชี / AUDITOR'S REPORT
งบการเงิน / Financial Statement  
  - งบแสดงฐานะการเงิน / STATEMENT OF FINANCIAL 
  - งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ / STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
  - งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น/Statements of Changes in S/H 's equity
  - งบกระแสเงินสด / Statements of cash flow 
หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน / Notes
แจ้งการจ่ายปันผลระหว่างกาล/ Notification of the interim dividend payment
   
Financial Report Q1 2017 Download
รายงานของผู้สอบบัญชี / AUDITOR'S REPORT
งบการเงิน / Financial Statement  
  - งบแสดงฐานะการเงิน / STATEMENT OF FINANCIAL 
  - งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ / STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
  - งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น/Statements of Changes in S/H 's equity
  - งบกระแสเงินสด / Statements of cash flow 
หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน / Notes
    
   
   
   
   
   
   
   

Our Company

โทรศัพท์ : 66(0) 2295-1000-8,66(0) 2295-1901-8
แฟกซ์ : 66(0) 2295-1009,66(0) 2683-0943,66(0) 2683-0944
ที่อยู่ : 42, 48 ถนน พระราม 3, ซอย 53, ยานนาวา, กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 66(0) 3883-2035-8
แฟกซ์ : 66(0) 3883-2044-5
ที่อยู่ : 155 หมู่ 14 ถนน สุขุมวิท, บางปะกง, ฉะเชิงเทรา 24130

Visit Us