Follow us:  facebook  google   

.

 

  

Annual General Meeting

2567 Annual General Meeting
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2567 
แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล
    และกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2567
 

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
    ประจําปี 2567
 

2566 Annual General Meeting
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566 
 หนังสือมอบฉันทะ ปี 256
 แจ้งกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2566 การจ่ายเงินปันผล
     และการแต่งตั้งกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
 
 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
     และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
     ประจําปี 2566
 

2565 Annual General Meeting
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 
  แนวทางการป้องกันโควิด-19 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565 
  หนังสือมอบฉันทะ ปี 2565 
  แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล
     และกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565
 

  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
     และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
     ประจําปี 2565
 

2564 Annual General Meeting
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 
  แนวทางการป้องกันโควิด-19 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564 
  หนังสือมอบฉันทะ ปี 2564 
  แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล
     และกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564

  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
     และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
     ประจําปี 2564

2563 Annual General Meeting
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
  หนังสือแจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
     ประจำปี 2563 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 
  หนังสือมอบฉันทะ ปี 2563 
  เอกสารชี้แจงแนวทางการป้องกันโรคโควิด-19 
  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
     และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
     ประจําปี 2563


2562 Annual General Meeting
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 
  หนังสือมอบฉันทะ ปี 2562 
  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
     และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
     ประจําปี 2562

2561 Annual General Meeting
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 
  หนังสือมอบฉันทะ ปี 2561 
  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
     และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
 

2560 Annual General Meeting
  แจ้งการจ่ายปันผลระหว่างกาล  
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 

2559 Annual General Meeting
  แจ้งการจ่ายปันผลระหว่างกาล  
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 

2558 Annual General Meeting
  แจ้งการจ่ายปันผลระหว่างกาล  
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 

2557 Annual General Meeting
  แจ้งการจ่ายปันผลระหว่างกาล 
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 

2556 Annual General Meeting
  แจ้งการจ่ายปันผลระหว่างกาล 
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 

2555 Annual General Meeting
  แจ้งการจ่ายปันผลระหว่างกาล
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 

2554 Annual General Meeting
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 
  แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืน (วันสุดท้าย) 

2553 Annual General Meeting
  แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน 
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 

2552 Annual General Meeting
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 
  แจ้งมติที่ประุชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 

2551 Annual General Meeting
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 
  แจ้งมติที่ประุชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 


 

Our Company

โทรศัพท์ : 66(0) 2295-1000-8,66(0) 2295-1901-6
แฟกซ์ : 66(0) 2295 1009 , 66(0) 2683 0943 , 66(0) 2683 0944
ที่อยู่ : 42, 48 ถนน พระราม 3, ซอย 53, ยานนาวา, กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 66(0) 38-080-400 , 66(0) 38-080-411
แฟกซ์ : 66(0) 38-080-409 , 66(0) 38-080-419 , 66(0) 38-080-429
ที่อยู่ : 155 หมู่ 14 ถนน สุขุมวิท, บางปะกง, ฉะเชิงเทรา 24130

Visit Us