คณะกรรมการบริษัท

 

ชื่อ ตำแหน่ง
นายชัยศิลป์ แต้มศิริชัย ประธานกรรมการ
นายประสงค์ ศรีธรรัตน์กุล รองประธานกรรมการ
นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย กรรมการ
นายพิชัย นิธิวาสิน กรรมการ
นายธนา เสนาวัฒนกุล กรรมการ
นายพฤทธิ์ สรญาณธนาวุธ กรรมการ
นายชาญเดช แต้มศิริขัย กรรมการ
นางสาวปิยะนุช แต้มศิริชัย กรรมการ
นางสาวปิยพร ศรีธรรัตน์กุล กรรมการ
นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์ กรรมการ
นายเกรียงไกร บุญกิตติเจริญ กรรมการอิสระ
พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชยกร ลิมป์ศิริพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
นายประยูร วิเวชภูวนนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

Our Company

โทรศัพท์ : 66(0) 2295-1000-8,66(0) 2295-1901-6
แฟกซ์ : 66(0) 2295 1009 , 66(0) 2683 0943 , 66(0) 2683 0944
ที่อยู่ : 42, 48 ถนน พระราม 3, ซอย 53, ยานนาวา, กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 66(0) 38-080-400 , 66(0) 38-080-411
แฟกซ์ : 66(0) 38-080-409 , 66(0) 38-080-419 , 66(0) 38-080-429
ที่อยู่ : 155 หมู่ 14 ถนน สุขุมวิท, บางปะกง, ฉะเชิงเทรา 24130

Visit Us