Follow us:  facebook  google   

.ช่องทางการแจ้งเบาะแส
หรือการร้องเรียน

Email :
ac@sahamit.co.th

ไปรษณีย์ :
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
42 , 48 ถนนพระราม 3 (ซอย 53)
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

หมายเหตุ

การเปิดโอกาสในการแจ้งเบาะแส  ข้อมูล ข้อเสนอแนะ  หรือข้อร้องเรียนนี้  บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให้บริษัทดำรงไว้ซึ่งธรรมาภิบาลที่ดี       ผู้แจ้งฯ  ควรให้รายละเอียด  ข้อมูล และหลักฐานที่เป็นจริง อย่างชัดเจนเพียงพอต่อการสืบหาข้อเท็จจริงโดย บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา หรือสืบหาข้อเท็จจริงสำหรับข้อมูลที่ไม่มีความชัดเจน ไม่เป็นจริง  ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ  หยาบคาย การใส่ร้าย การแสดงความเห็นทางการเมือง  หรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่น

Our Company

โทรศัพท์ : 66(0) 2295-1000-8,66(0) 2295-1901-6
แฟกซ์ : 66(0) 2295 1009 , 66(0) 2683 0943 , 66(0) 2683 0944
ที่อยู่ : 42, 48 ถนน พระราม 3, ซอย 53, ยานนาวา, กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 66(0) 38-080-400 , 66(0) 38-080-411
แฟกซ์ : 66(0) 38-080-409 , 66(0) 38-080-419 , 66(0) 38-080-429
ที่อยู่ : 155 หมู่ 14 ถนน สุขุมวิท, บางปะกง, ฉะเชิงเทรา 24130

Visit Us