Follow us:  facebook  google   

.

 

รายงานการซื้อหุ้นคืน

Download

แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน Form TS-1.2

Share Repurchase for Financial Management Disclosure Form Form TS-1.2

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

Notification of the Board of Directors' resolution regarding the treasury stock

แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้น

The Distribution of Ordinary Shares Report Form

 

สหมิตร ข้อมูลหุ้น

 

Thai CAC

Our Company

โทรศัพท์ : 66(0) 2295-1000-8,66(0) 2295-1901-6
แฟกซ์ : 66(0) 2295 1009 , 66(0) 2683 0943 , 66(0) 2683 0944
ที่อยู่ : 42, 48 ถนน พระราม 3, ซอย 53, ยานนาวา, กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 66(0) 38-080-400 , 66(0) 38-080-411
แฟกซ์ : 66(0) 38-080-409 , 66(0) 38-080-419 , 66(0) 38-080-429
ที่อยู่ : 155 หมู่ 14 ถนน สุขุมวิท, บางปะกง, ฉะเชิงเทรา 24130

Visit Us