Follow us:  facebook  google   

.

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการประจำปี 2564

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งกำหนดจัดภายในเดือนเมษายน 2564 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะเรื่องดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุ เป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    ประจำปี 2564 และเสนอ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
  2. แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
  3. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

สหมิตร ข้อมูลหุ้น

 

Thai CAC

Our Company

โทรศัพท์ : 66(0) 2295-1000-8,66(0) 2295-1901-6
แฟกซ์ : 66(0) 2295 1009 , 66(0) 2683 0943 , 66(0) 2683 0944
ที่อยู่ : 42, 48 ถนน พระราม 3, ซอย 53, ยานนาวา, กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 66(0) 38-080-400 , 66(0) 38-080-411
แฟกซ์ : 66(0) 38-080-409 , 66(0) 38-080-419 , 66(0) 38-080-429
ที่อยู่ : 155 หมู่ 14 ถนน สุขุมวิท, บางปะกง, ฉะเชิงเทรา 24130

Visit Us