เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ


บริษัทมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นมาโดยตลอด คือ “เป็นผู้นำในการนำเข้า จัดจำหน่ายและบริการอย่างครบวงจรของ วัตถุดิบเหล็กแข็ง เครื่องจักร เครื่องมืออุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์กระดาษ เครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมไม้ อุปกรณ์ไฟฟ้า และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมหลักในประเทศไทย”

วิสัยทัศน์:
“มุ่งมั่นเป็นผู้นำอย่างครบวงจรด้วยสินค้าและบริการในกลุ่มธุรกิจเหล็กแข็ง เครื่องจักรกลโรงงานและอุปกรณ์ เครื่องจักรและวัสดุอุตสาหกรรมไม้ กระดาษ และไฟฟ้า”

พันธกิจ:
• คัดสรรสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล (World Class Standard & State of the Art Tech)
• พัฒนาศักยภาพขององค์กรและความเชี่ยวชาญให้กับบุคคลากรอย่างไม่หยุดยั้ง (Continuous Development)
• สร้างสินค้าและบริการอย่างครบวงจร (One Stop Service / Integrated Solution)
• รักษาสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้นและสังคมด้วยหลักธรรมาภิบาล (Stakeholder Relationship)

กลยุทธ์ของบริษัท
ภายใต้เป้าหมายดังกล่าวบริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับกิจการจากฐานธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเหล็กแข็งอุตสาหกรรม เครื่องจักร และอุปกรณ์อุตสาหกรรมของบริษัท ดังต่อไปนี้

• รักษาคุณภาพของสินค้าและบริการของบริษัท (Top quality Product and Service)
• พัฒนาความเชี่ยวชาญในตัวผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง (Professional)
• เพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการให้ครบวงจร (One Stop Services)
• ลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้า ถือเป็นหุ้นส่วนทางการค้าของบริษัท (Partnership)

เพื่อดำรงไว้ซึ่งเป้าหมายในการ พัฒนาความเชี่ยวชาญในตัวผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง บริษัทมีการจัดอบรม และสัมมนาพนักงาน อย่างสม่ำเสมอในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ของบริษัท และ มีการจัดอบรมลูกค้า เพื่อใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้อย่างถูกวิธีและได้ประโยชน์สูงสุด

Our Company

โทรศัพท์ : 66(0) 2295-1000-8,66(0) 2295-1901-6
แฟกซ์ : 66(0) 2295 1009 , 66(0) 2683 0943 , 66(0) 2683 0944
ที่อยู่ : 42, 48 ถนน พระราม 3, ซอย 53, ยานนาวา, กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 66(0) 38-080-400 , 66(0) 38-080-411
แฟกซ์ : 66(0) 38-080-409 , 66(0) 38-080-419 , 66(0) 38-080-429
ที่อยู่ : 155 หมู่ 14 ถนน สุขุมวิท, บางปะกง, ฉะเชิงเทรา 24130

Visit Us