Follow us:  facebook  google   

.

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ


บริษัทมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นมาโดยตลอด คือ “เป็นผู้นำในการนำเข้า จัดจำหน่ายและบริการอย่างครบวงจรของ วัตถุดิบเหล็กแข็ง เครื่องจักร เครื่องมืออุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์กระดาษ เครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมไม้ อุปกรณ์ไฟฟ้า และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมหลักในประเทศไทย”

วิสัยทัศน์:
“มุ่งมั่นเป็นผู้นำอย่างครบวงจรด้วยสินค้าและบริการในกลุ่มธุรกิจเหล็กแข็ง เครื่องจักรกลโรงงานและอุปกรณ์ เครื่องจักรและวัสดุอุตสาหกรรมไม้ กระดาษ และไฟฟ้า”

พันธกิจ:
• คัดสรรสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล (World Class Standard & State of the Art Tech)
• พัฒนาศักยภาพขององค์กรและความเชี่ยวชาญให้กับบุคคลากรอย่างไม่หยุดยั้ง (Continuous Development)
• สร้างสินค้าและบริการอย่างครบวงจร (One Stop Service / Integrated Solution)
• รักษาสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้นและสังคมด้วยหลักธรรมาภิบาล (Stakeholder Relationship)

กลยุทธ์ของบริษัท
ภายใต้เป้าหมายดังกล่าวบริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับกิจการจากฐานธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเหล็กแข็งอุตสาหกรรม เครื่องจักร และอุปกรณ์อุตสาหกรรมของบริษัท ดังต่อไปนี้

• รักษาคุณภาพของสินค้าและบริการของบริษัท (Top quality Product and Service)
• พัฒนาความเชี่ยวชาญในตัวผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง (Professional)
• เพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการให้ครบวงจร (One Stop Services)
• ลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้า ถือเป็นหุ้นส่วนทางการค้าของบริษัท (Partnership)

การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร
      เพื่อดำรงไว้ซึ่งเป้าหมายในการ พัฒนาความเชี่ยวชาญในตัวผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง บริษัทมีการจัดอบรม และสัมมนาพนักงาน อย่างสม่ำเสมอในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพ จึงได้กำหนดนโยบายพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนงานเทคนิค (Technical) และสายงานวิชาชีพ (Professional) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ตลอดจนเทคนิคการทำงานให้ทันสมัย โดยมีการจัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะเฉพาะทางตามลักษณะงานของแต่ละสายงาน และจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับผู้เชี่ยวชาญของผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้บริษัท (Supplier) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเป็นการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ โดยในปี 2560 บริษัทได้จัดอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะที่สำคัญ เช่น เทคโนโลยีเครื่องมือตัดและสาธิตเครื่องมือตัด CNC Machining Center, SECO,Cutting Tools Technology เทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟ้า เป็นต้น
      บริษัทมีการวางแผนการอบรมและสนับสนุนในเรื่องงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดและบริหารความรู้ (Knowledge Management) ร่วมกันระหว่างพนักงานในองค์กร
      นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและบุคลากร มีการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน โดยมีการจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยและการปฏิบัติตนในโรงงานอย่างต่อเนื่อง

Our Company

โทรศัพท์ : 66(0) 2295-1000-8,66(0) 2295-1901-6
แฟกซ์ : 66(0) 2295 1009 , 66(0) 2683 0943 , 66(0) 2683 0944
ที่อยู่ : 42, 48 ถนน พระราม 3, ซอย 53, ยานนาวา, กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 66(0) 38-080-400 , 66(0) 38-080-411
แฟกซ์ : 66(0) 38-080-409 , 66(0) 38-080-419 , 66(0) 38-080-429
ที่อยู่ : 155 หมู่ 14 ถนน สุขุมวิท, บางปะกง, ฉะเชิงเทรา 24130

Visit Us