บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) “SMIT” จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่
ของบริษัทฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 และพิจารณาอนุมัติตามวาระต่างๆ หากผู้ถือหุ้นหรือ
นักลงทุนท่านใดสนใจรับรายงานประจำปี 2560 สามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2560 ได้ที่
http://www.sahamit.co.th/index.php/investor-relation/annual-report

Recent News

Our Company

โทรศัพท์ : 66(0) 2295-1000-8,66(0) 2295-1901-6
แฟกซ์ : 66(0) 2295 1009 , 66(0) 2683 0943 , 66(0) 2683 0944
ที่อยู่ : 42, 48 ถนน พระราม 3, ซอย 53, ยานนาวา, กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 66(0) 38-080-400 , 66(0) 38-080-411
แฟกซ์ : 66(0) 38-080-409 , 66(0) 38-080-419 , 66(0) 38-080-429
ที่อยู่ : 155 หมู่ 14 ถนน สุขุมวิท, บางปะกง, ฉะเชิงเทรา 24130

Visit Us